Všeobecné obchodní podmínky Thuiswinkel

Tyto všeobecné obchodní podmínky nizozemské organizace „Thuiswinkel“ (dále: Thuiswinkel.org) byly vytvořeny po konzultaci s „Consumentenbond“ v rámci Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) nizozemské „Sociaal-Economische Raad“ a v platnost vstoupily k 1. červnu 2014.

Zde si stáhněte Všeobecné obchodní podmínky

Obsah:

Článek 1 - Definice
Článek 2 - Identita dodavatele
Článek 3 - Působnost
Článek 4 - Nabídka
Článek 5 - Smlouva
Článek 6 - Právo na odvolání
Článek 7 - Povinnosti spotřebitele během období pro opětovné zvážení
Článek 8 - Výkon práva na odvolání ze strany spotřebitele a související náklady
Článek 9 - Povinnosti dodavatele v případě odvolání
Článek 10 - Vyloučení práva na odvolání
Článek 11 - Cena
Článek 12 - Soulad a záruka navíc
Článek 13 - Dodávka a realizace
Článek 14 - Délka trvání transakcí: délka trvání, zrušení a prodloužení
Článek 15 - Platba
Článek 16 - Regulace stížností
Článek 17 - Spory
Článek 18 - Průmyslová záruka
Článek 19 - Dodatečná nebo jiná ujednání
Článek 20 - Změna všeobecných obchodních podmínek Thuiswinkel

Článek 1 - Definice

Pojmy použité v těchto všeobecných obchodních podmínkách budou vykládány následujícím způsobem:

 1. Dodatečná dohoda: dohoda, kterou spotřebitel získává produkty, digitální obsah a/nebo služby, v souvislosti se smlouvou a toto zboží, digitální obsah a/nebo služby budou doručeny dodavatelem nebo třetí stranou na základě dohody uzavřené mezi takovou třetí stranou a dodavatelem.;
 2. Období pro opětovné zvážení: doba, během níž se může spotřebitel rozhodnout využít svého práva na odvolání;
 3. Spotřebitel: Fyzická osoba, která nejedná pro účely související s jeho obchodní činností, podnikem, řemeslnou nebo profesionální aktivitou;
 4. Den: kalendářní den;
 5. Digitální obsah: data, která budou vytvořena a doručena v digitálním formátu;
 6. Smlouva se stanovenou dobou trvání: smlouva, která slouží k periodickému dodávání zboží, služeb a/nebo digitálního obsahu po určité období;
 7. Udržitelné informační médium: každá pomůcka – včetně e-mailu, která umožňuje spotřebiteli nebo dodavateli uchovávat informace, které jsou mu/jí určené osobně, způsobem, který umožňuje budoucí konzultace nebo použití během období, které je v souladu s tím, k čemu jsou informace určeny, a která umožňuje nezměněnou reprodukci uložených informací;
 8. Právo na odvolání: možnost spotřebitele zrušit smlouvu v rámci období pro opětovné zvážení;
 9. Dodavatel: fyzická nebo právnická osoba, která je členem Thuiswinkel.org a která spotřebiteli zpovzdálí nabízí produkty, (přístup k) digitálnímu obsahu a digitální obsah a/nebo služby;
 10. Smlouva zpovzdálí: smlouva, která bude uzavřena mezi dodavatelem a spotřebitelem v rámci organizovaného systému prodeje produktů, digitálního obsahu a/nebo služeb zpovzdálí, přičemž až do uzavření smlouvy bude ke komunikaci zpovzdálí použita jedna technika nebo více technik.
 11. Vzorový formulář pro odvolání: evropský vzorový formulář pro odvolání je součástí Přílohy I těchto všeobecných obchodních podmínek; Příloha I nemusí být využita, pokud spotřebitel zvažující svoji objednávku nemá žádné právo na odvolání;
 12. Technika pro komunikaci zpovzdálí: prostředky, které lze použít k uzavření smlouvy, aniž by se spotřebitel a zástupce dodavatele fyzicky setkali na jednom místě.

Článek 2 - Identita dodavatele

Online Penstore Česká republika
Edisonstraat 11 A 4004 JL Tiel
Nizozemí

Dostupnost:
Pondělí až pátek od 9:00 do 17:00

E-mail: info@onlinepenstore.cz

Č. COC: 76467457
Číslo plátce DPH: NL8606.333.54.B.01

Článek 3 - Působnost

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro každou nabídku dodavateli a pro každou smlouvu uzavřenou zpovzdálí mezi dodavatelem a spotřebitelem.
 2. Než dojde k uzavření smlouvy zpovzdálí, text těchto všeobecných obchodních podmínek bude spotřebiteli zpřístupněn. Pokud to není možné, dodavatel musí ještě před uzavřením smlouvy zpovzdálí uvést, jak si lze všeobecné obchodní podmínky prohlédnout a že na žádost spotřebitele budou co nejdříve zaslány spotřebiteli, a to zdarma.
 3. V případě, že k uzavření dohody zpovzdálí dojde elektronicky, potom nastává odchylka od předchozí části a před uzavřením smlouvy zpovzdálí lze text všeobecných obchodních podmínek zpřístupnit spotřebiteli elektronicky a to tak, aby si tyto podmínky mohl spotřebitel jednoduše uložit na udržitelné informační médium. Pokud to není možné, dodavatel musí ještě před uzavřením smlouvy zpovzdálí uvést, jak si lze všeobecné obchodní podmínky prohlédnout a že na žádost spotřebitele budou co nejdříve zaslány spotřebiteli, a to v elektronické podobě nebo jiné, zdarma.
 4. Pro případ, že, kromě těchto Všeobecných obchodních podmínek platí také specifické obchodní podmínky pro konkrétní produkt nebo službu, druhá a třetí část je rovněž použitelná a spotřebitel v případě protichůdných podmínek pokaždé uplatnit nárok na příslušná ujednání, která jsou pro něj nejpříznivější.

Článek 4 - Nabídka

 1. Pokud má nabídka omezenou dobu platnosti nebo se na ni vztahují všeobecné obchodní podmínky, bude to výslovně uvedeno v nabídce.
 2. Nabídka obsahuje úplný a přesný popis nabízených produktů, digitálního obsahu a/nebo služeb. Popis je dostatečně podrobný, aby měl spotřebitel možnost dostatečně dobrého zvážení. Pokud dodavatel využívá snímky, pak se jedná o pravdivé vyobrazení nabízených produktů, služeb a/nebo digitálního obsahu. Očividné chyby nebo zjevné chyby v nabídce nejsou pro dodavatele závazné.
 3. Každá nabídka obsahuje takové informace, že spotřebiteli je jasné, jaká jsou jeho práva a povinnosti související s přijetím nabídky.

Článek 5 - Smlouva

 1. Smlouva bude uzavřena na základě předpokladů ustanovení v části 4, v okamžik, kdy spotřebitel akceptuje nabídku a dodrží zde uvedené obchodní podmínky.
 2. Pokud spotřebitel nabídku akceptuje elektronicky, potom dodavatel elektronicky potvrdí, bez prodlevy, převzetí akceptace nabídky. Dokud nebude potvrzení akceptace ze strany dodavatele, spotřebitel může od smlouvy ustoupit.
 3. Je-li smlouva uzavřena elektronicky, potom dodavatel využije vhodná technická a organizační opatření, aby zajistila bezpečnost elektronického přenosu dat a zajistila bezpečné webové prostředí. Pokud může spotřebitel provést platbu elektronicky, dodavatel musí zajistit vhodná bezpečnostní opatření.
 4. Dodavatel se může informovat v rámci zákonných hranic – zda může spotřebitel dodržet své platební závazky, stejně jako na všechny skutečnosti a faktory, které jsou důležité pro zodpovědné uzavření smlouvy zpovzdálí. Pokud dodavatel na základě takového zkoumání zjistí, že existují dobré důvody k neuzavření smlouvy, potom je oprávněna odmítnout objednávku nebo žádost, na což se vztahují speciální obchodní podmínky.
 5. Dodavatel musí ne později než při doručení produktu, služby nebo digitálního obsahu spotřebiteli zaslat následující informace, písemně nebo takovým způsobem, aby si je spotřebitel mohl uložit na udržitelné informační médium:
  • Adresu sídla dodavatele, na kterou se může spotřebitel obrátit se stížnostmi;
  • Všeobecné obchodní podmínky, za kterých a v souladu s kterými může spotřebitel využít svého práva na odvolání nebo jasné prohlášení ohledně vyloučení práva na odvolání;
  • Informace o zárukách a servisu po provedení nákupu;
  • Cenu produktu, služby nebo digitálního obsahu včetně všech daní; také náklady na doručení; a způsob platby, doručení nebo naplnění smlouvy uzavřené zpovzdálí;
  • Požadavky na zrušení smlouvy, pokud je doba trvání smlouvy delší než jeden rok nebo je uzavřená na dobu neomezenou;
  • Pokud má spotřebitel právo na odvolání, vzorový formulář pro odvolání.
 6. V případě transakce na určitou dobu platí ustanovení uvedená v předchozí části pouze pro první dodávku.

Článek 6 - Právo na odvolání

V případě produktů:

 1. Spotřebitel může od dohody týkající se nákupu produktu ustoupit během období pro opětovné zvážení v délce 14 dnů bez uvedení důvodu. Dodavatel může spotřebitele o uvedení důvodu odvolání požádat, ale ten není povinen důvod uvést.
 2. Období pro opětovné zvážení uvedené v části 1 začíná den poté, co spotřebitel nebo třetí strana navržená spotřebitelem, nejde o přepravce, produkt převzala; nebo:
  • Pokud spotřebitel objednal v jedné a stejné objednávce několik produktů: den, kdy spotřebitel nebo třetí strana jím stanovená, obdržela poslední produkt. Dodavatel může, za předpokladu, že o tom spotřebitele informoval předem, odmítnout objednávku několika produktů s různou dobou doručení.
  • Pokud doručení produktu tvoří několik různých zásilek nebo částí: den, ke kterému spotřebitel nebo třetí strana jím stanovená, převzala poslední zásilku nebo část;
  • V případě smlouvy o pravidelném dodávání produktů po určité období: den, kdy spotřebitel nebo třetí strana jím stanovená, obdržela poslední produkt.

V případě služeb a digitálního obsahu, které nejsou dodávány na fyzickém médiu:

 1. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy o dodání služeb a od smlouvy o dodání digitálního obsahu, který není doručen na fyzickém médiu, během 14 dnů, bez uvedení důvodu. Dodavatel může spotřebitele o uvedení důvodu odvolání požádat, ale ten není povinen důvod uvést.
 2. Období pro opětovné zvážení uvedené v části 3 začíná dnem po uzavření smlouvy.

Rozšířené období pro opětovné zvážení produktů, služeb a digitálního obsahu, který není doručen na fyzickém médiu, v případě informování o právu na odvolání:

 1. V případě, že dodavatel spotřebiteli neposkytl zákonem požadované informace o právu na odvolání nebo vzorový formulář pro odvolání, potom období pro opětovné zvážení vyprší dvanáct měsíců po ukončení originálního období pro opětovné zvážení, které je zmíněno v předchozích částech tohoto článku.
 2. V případě, že spotřebitel poskytl spotřebiteli informace uvedené v předchozí části do dvanácti měsíců od originálního období pro opětovné zvážení, potom období pro opětovné zvážení vyprší 14 dnů ode dne, kdy spotřebitel takovou informaci obdržel.

Článek 7 - Závazky spotřebitele během období pro opětovné zvážení

 1. Během období pro opětovné zvážení musí spotřebitel s produktem a obalem nakládat opatrně. Produkt smí rozbalit nebo používat pouze do takové míry, která je nutná ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti produktu. Výchozím bodem je, že spotřebitel smí s produktem pouze manipulovat tak, jak by mu bylo dovoleno v kamenném obchodě.
 2. Spotřebitel je zodpovědný pouze za snížení hodnoty produktu, ke které dojde v důsledku nakládání s produktem nad rámec uvedený v části 1.
 3. Spotřebitel není zodpovědný za snížení hodnoty produktu, pokud mu dodavatel nedodal dříve nebo v okamžik uzavření smlouvy veškeré zákonem požadované informace o právu na odvolání.

Článek 8 - Výkon práva na odvolání ze strany spotřebitele a související náklady

 1. Pokud spotřebitel využije svého práva na odvolání, potom to nahlásí ve lhůtě pro opětovné zvážení prostřednictvím vzorového formuláře pro odvolání nebo jiným jednoznačným způsobem dodavateli.
 2. Jakmile to bude možné, ale nejpozději do 14 dnů ode dne po oznámení popsaného v části 1 zašle spotřebitel produkt zpět nebo ho předá dodavateli. Není to nutné v případě, že dodavatel nabídne, že produkt vyzvedne sám. Spotřebitel musí v každém případě sledovat vrácení zásilky, je třeba, aby produkt odeslal zpět ještě před ukončením období pro zvážení.
 3. Spotřebitel odešle produkt zpět s veškerým příslušenstvím, je-li to možné, v originálním stavu a obalu a v souladu s rozumnými a jasnými pokyny, které mu poskytne dodavatel.
 4. Riziko a důkazní břemeno pro správné a včasné uplatnění práva na odvolání spočívá na spotřebitel.
 5. Spotřebitel nese přímé náklady spojené se zasláním produktu zpět. V případě, že dodavatel neuvede, že spotřebitel ponese tyto náklady, nebo pokud dodavatel uvede, že tyto náklady ponese sám, spotřebitel nemusí nést náklady na vrácení zásilky.
 6. V případě, že spotřebitel využije práva na odvolání, poté, co výslovně uvedl, že výkon služby nebo doručení plynu, vody nebo elektřiny, které nebyly připraveny k prodeji v omezeném objemu nebo množství, začíná během období pro opětovné zvážení, spotřebitel zodpovídá za uhrazení částky, která je proporční částí takového závazku, který byl splněn v okamžiku odvolání, v porovnání s úplným dodržením právních závazků.
 7. Spotřebitel nenese žádné náklady za výkon služeb nebo dodávky vody, plynu nebo elektřiny, které nebyly připraveny k prodeji v omezeném objemu nebo množství, nebo za dodávky tepla, pokud:
  • Dodavatel spotřebiteli neposkytl zákonem požadované informace o právu na odvolání, kompenzaci nákladů v případě odvolání nebo vzorový formulář pro odvolání, nebo;
  • Spotřebitel to výslovně nepožadoval na začátku poskytování služby nebo dodávky plynu, vody, elektřiny nebo tepla v průběhu období pro opětovné zvážení.
 8. Spotřebitel nenese žádné náklady za úplné nebo částečné doručení digitálního obsahu, který není dodán na fyzickém médiu, pokud:
  • před doručením výslovně nesouhlasil se zahájením souladu se smlouvou ještě před ukončením období pro opětovné zvážení;
  • neuznal, že pozbyl svého práva na odvolání na základě udělení svého souhlasu; nebo
  • dodavatel opomněl toto prohlášení spotřebiteli zaslat.
 9. Pokud spotřebitel využije svého práva na odvolání, potom budou veškeré další smlouvy zrušeny zákonem.

Článek 9 - Závazky dodavatele v případě odvolání

 1. Pokud dodavatel předá spotřebiteli oznámení o možnosti odvolání elektronicky, ten okamžitě po převzetí takového oznámení zašle potvrzení o převzetí.
 2. Dodavatel uhradí spotřebiteli všechny platby, včetně možných nákladů na doručení, které vezme dodavatel v úvahu, bez prodlevy, do 14 dnů ode dne, kdy spotřebitel dodavatele vyrozumí o svém odvolání. Pokud dodavatel nabídne, že vyzvednutí produktu zajistí sám, počká s provedením zpětné platby do okamžiku převzetí produktu nebo dokud spotřebitel neprokáže, že produkt odeslal zpět, v závislosti na tom, co nastane dříve.
 3. Dodavatel k provedení platby použije stejný způsob, který použil spotřebitel, ledaže se se spotřebitelem nedohodne na jiném způsobu. Spotřebitel za vrácení platby nehradí žádné poplatky.
 4. Pokud si spotřebitel zvolil dražší způsob dopravy, než je nejlevnější standardní způsob dopravy, dodavatel mu nemusí hradit dodatečné náklady za dražší způsob.

Článek 10 - Vyloučení práva na odvolání

Dodavatel může vyloučit následující produkty a služby z práva na odvolání, ale pouze pokud to dodavatel jasně uvedl v nabídce, nejpozději před uzavřením smlouvy:

 1. Produkty nebo služby, jejichž cena je vázána na kolísání finančního trhu, na které nemá dodavatel žádný vliv a ke kterým může dojít ve lhůtě pro odvolání.
 2. Smlouvy, které byly uzavřeny během veřejné aukce. V rámci veřejné aukci bude zřejmý způsob prodeje, pomocí něhož budou produkty, digitální obsah a/nebo služby nabízeny dodavatelem spotřebiteli, který je přítomen osobně nebo má možnost být přítomen osobně na aukci, vedené dražitelem, v rámci, které je úspěšný kupující povinen přebrat si produkty, digitální obsah a/nebo služby;
 3. Smlouvy o službách, po plném poskytnutí služby, ale pouze pokud:
  • Výkon byl zahájen s výslovným předchozím souhlasem spotřebitele; a
  • Spotřebitel prohlásil, že se zříká svého práva na odvolání, v okamžiku, kdy dodavatel splní smlouvu v plném rozsahu;
 4. Cesty uvedené v článku 7:500 nizozemského občanského zákoníků a smlouvy o přepravě osob; 
 5. Smlouvy o službách ohledně dostupnosti ubytování, pokud je ve smlouvě uvedeno určité datum nebo období plnění smlouvy a slouží k jiným účelům než k ubytování, přepravě zboží nebo pronájmu vozidel a cateringu;
 6. Smlouvy s ohledem na využití volného času, pokud se ve smlouvě předpokládá určité datum nebo období plnění smlouvy;
 7. Produkty vyrobené v souladu se specifikacemi spotřebitele, které nejsou prefabrikované a které budou vyrobeny na základě individuální volby nebo rozhodnutí spotřebitele, nebo které jsou jasně určeny pro konkrétní osobu;
 8. Produkty, které se rychle kazí nebo mají omezenou odolnost;
 9. Uzavřené produkty, které nemohou být ze zdravotních nebo hygienických důvodů odeslány zpět, a jejich těsnění je po doručení narušené;
 10. Produkty, které jsou po doručení neodvolatelně smíchány s ostatními produkty;
 11. Alkoholické nápoje, jejichž cena je dohodnuta při uzavření smlouvy, ale k jejichž dodání dojde po uplynutí 30 dnů a jejichž skutečná hodnota závisí na kolísání trhu, na které nemá dodavatel žádný vliv;
 12. Uzavřené audio, video nahrávky a počítačové program, jejichž pečeť po doručení narušena;
 13. Noviny nebo časopisy, s výjimkou zde uvedeného předplatného;
 14. Doručení digitálního obsahu jinak než na fyzickém médiu, ale pouze pokud:
  • Výkon byl zahájen s výslovným předchozím souhlasem spotřebitele; a
  • Spotřebitel prohlásí, že se tímto vzdává svého práva na odvolání.

Článek 11 - Cena

 1. Během doby platnosti uvedené v nabídce nebudou ceny nabízených produktů a/nebo služeb zvýšeny, s výjimkou změn ceny v důsledku změny sazby DPH.
 2. Dodavatel může nabízet produkty nebo služby za proměnlivé ceny, které jsou vázány na kolísání finančního trhu, na které nemá dodavatel žádný vliv. Toto omezení na kolísání a skutečnost, že uvedené ceny jsou spíše orientační ceny, bude uvedeno v nabídce.
 3. Zvýšení ceny do 3 měsíců od uzavření smlouvy je povoleno pouze pokud jde o následek zákonných předpisů nebo ustanovení.
 4. Zvýšení ceny 3 měsíce po uzavření smlouvy je povoleno pouze pokud dodavatel takové zvýšení sjednal, a:
  • Jde o následky zákonných předpisů nebo ustanovení; nebo
  • Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy s účinností ode dne, kdy ke zvýšení ceny dojde.
 5. Ceny produktů nebo služeb uvedené v nabídce jsou včetně DPH.

Článek 12 - Soulad a záruka navíc

 1. Dodavatel zaručuje, že produkty a/nebo služby jsou v souladu se smlouvou, specifikacemi uvedenými v nabídce, s rozumnými požadavky vhodnosti a/nebo použitelnosti a zákonnými ustanoveními anebo vládními vyhláškami platnými ke dni uzavření smlouvy. Je-li tak dohodnuto, dodavatel rovněž zaručuje, že produkt je vhodný i pro jiné než běžné použití.
 2. Záruka navíc poskytovaná dodavatelem, jejím dodavatelem, výrobcem nebo dovozcem nikdy neomezuje zákonná práva a nároky, která může spotřebitel uplatnit na základě smlouvy se dodavatelem, pokud dodavatel část smlouvy nedodržel.
 3. V rámci záruky navíc bude v úvahu brán každý právní závazek dodavateli, jejího dodavatele, dovozce nebo výrobce, na základě, kterých spotřebitel získává určitá práva nebo nároky, které mohou být vyšší, než je zákonem požadováno, v případě, že nedodržel část smlouvy.

Článek 13 - Dodávka a realizace

 1. Společnost musí zajistit maximální možnou péči při převzetí a zpracování objednávek produktů a hodnocení žádostí o poskytnutí služeb.
 2. Jako místo doručení platí adresa, kterou spotřebitel oznámil dodavateli.
 3. V souladu s tím, co je uvedeno v článku 4 těchto Všeobecných obchodních podmínek, společnost musí zpracovat přijaté objednávky s dostatečnou vhodností, ale ne později než do 30 dnů, s výjimkou případů, kdy je dohodnutý jiný termín doručení. V případě, že se doručení zpozdí, nebo pokud nelze objednávku zpracovat nebo ji lze zpracovat pouze částečně, spotřebitel obdrží oznámení, ne později než 30 dnů ode dne, kdy zadal objednávku. Spotřebitel má v takovém případě právo odstoupit od smlouvy a právo na možnou náhradu škod.
 4. Po odstoupení od smlouvy v souladu s předchozí částí musí společnost spotřebiteli vrátit částku, kterou spotřebitel uhradil, neprodleně.
 5. Nebezpečí poškození a/nebo ztráty produktů spočívá na dodavateli až do chvíle doručení spotřebiteli nebo určenému zástupci, který byl dodavateli oznámen předem, pokud nebylo výslovně dohodnuto jinak.

Článek 14 - Délka trvání transakcí: délka trvání, zrušení a prodloužení

Zrušení:

 1. Spotřebitel může kdykoli odstoupit od smlouvy, která byla uzavřena na dobu neurčitou a která slouží k častým dodávkám produktů (včetně zahrnuté elektřiny) nebo služeb, v souladu s pravidly pro odstoupení od smlouvy dohodnuté a oznámené ne více než jeden měsíc předem.
 2. Spotřebitel může kdykoli odstoupit od smlouvy, která byla uzavřena na dobu neurčitou a která slouží k častým dodávkám produktů (včetně zahrnuté elektřiny) nebo služeb, v souladu s pravidly pro odstoupení od smlouvy dohodnuté a oznámené ne více než jeden měsíc předem.
 3. Spotřebitel může s ohledem na smlouvy uvedené v předchozích částech:
  • Kdykoli odstoupit od smlouvy a nebýt omezen na zrušení v určitém okamžiku v čase nebo v určitém období;
  • Provést odstoupení stejným způsobem, jakým proběhlo uzavření smlouvy;
  • Odstoupit ve stejném období, které stanovil sám dodavatel.

Rozšíření:

 1. Smlouva, která byla uzavřena na určité období a která slouží k častým dodávkám produktů (včetně zahrnuté elektřiny) nebo služeb, nemusí být po určité době automaticky obnovena nebo prodloužena.
 2. Na rozdíl od předchozí části, smlouva, která byla uzavřena na určitou dobu a která slouží k častým dodávkám denního tisku, novin a měsíčníků a jiných časopisů, může být prodloužena na dobu maximálně tří měsíců, v případě, že spotřebitel zruší tuto prodlouženou smlouvu před koncem výpovědní lhůty, ne později než jeden měsíc před jejím uplynutím.
 3. Smlouva, která byla uzavřena na určité období a která slouží k častým dodávkám produktů nebo služeb může být prodloužena pouze na dobu neurčitou, v případě, že spotřebitel nevyužije výpovědní lhůty, ne později než jeden měsíc před jejím uplynutím. Výpovědní lhůta je maximálně tři měsíce v případě, že smlouva slouží k častým dodávkám denního tisku, novin a týdeníků a jiných časopisů.
 4. Smlouva s omezenou dobou trvání uzavřená na časté dodávky denního tisku, novin a týdeníků a jiných časopisů (zkušební nebo zaváděcí předplatné) nesmí být automaticky prodloužena a končí automaticky po expiraci zkušebního nebo zaváděcího období.

Trvání:

 1. Je-li tato smlouva uzavřena na dobu delší než jeden rok, spotřebitel může smlouvu zrušit po uplynutí roku, s výpovědní lhůtou ne delší než jeden měsíc, není-li vznesena námitka přiměřenosti a spravedlnosti vůči zrušení ještě před ukončením dohodnuté délky trvání.

Článek 15 - Platba

 1. Pokud není v dohodě nebo dodatečných všeobecných obchodních podmínkách uvedeno jinak, částky splatné spotřebitelem musí být uhrazeny do 14 dnů od zahájení období pro opakované zvážení nebo v případě absence takového období do 14 dnů od uzavření smlouvy. V případě dohody o poskytování služby, tento termín začíná prvním dnem poté, co spotřebitel obdržel potvrzení smlouvy.
 2. Po prodeji produktů spotřebiteli není spotřebitel všeobecnými obchodními podmínkami vázán k platbě předem ve výši vyšší, než je 50 %. V případě, že byla stanovena záloha, spotřebitel nemůže nárokovat výkon dané objednávky nebo služby před převedením stanovené zálohy.
 3. Spotřebitel má povinnost nahlásit spotřebiteli nesrovnalosti v poskytnutých nebo uvedených platebních, a to neprodleně.
 4. V případě, že spotřebitel včas nesplní své platební závazky, potom, poté, co je dodavatelem upozorněn na pozdní platbu, kdy mu je dán dodavatelem termín 14 dnů na splnění svých platebních závazků, po pokračující absenci platby i po uplynutí tohoto 14denního termínu, povinen uhradit úroky stanovené zákonem a společnost je oprávněna oznámit spotřebitel náklady, které souvisí s případnou soudní exekucí částky. Tyto náklady činí maximálně: 15 % u částek do výše 2 500 €; 10 % u částek nad 2 500 € a 5 % u částek nad 5 000 €, minimální částka je 40 €. Společnost může uvedené částky a procenta upravit ve prospěch spotřebitele.

Článek 16 - Regulace stížností

 1. Společnost má právo disponovat s informacemi v rámci řízení ohledně stížnosti a musí se stížností nakládat v souladu s tímto postupem pro vyřizování stížností.
 2. Stížnosti týkající se plnění smlouvy musí být předány dodavateli v rámci přiměřené doby poté, co spotřebitel zjistí defekty, a plně a jasně je popíše.
 3. Na stížnosti zaslané dodavateli bude odeslána odpověď do 14 dnů ode dne převzetí stížnosti. Pokud toto řízení vyžaduje předvídatelnou delší dobu zpracování, odpověď bude dodavatelem zaslána do 14 dnů, s potvrzením převzetí stížností a informací o tom, kdy může spotřebitel očekávat rozsáhlejší odpověď.
 4. Stížnosti týkající se produktu, služby nebo služeb dodavateli lze zasílat prostřednictvím formuláře pro podávání stížností, který se nachází na webových stránkách Thuiswinkel.org www.thuiswinkel.org. Stížnost bude poté zaslána jak dotyčnému dodavateli, tak Thuiswinkel.org.
 5. Spotřebitel musí dát dodavateli v každém případě lhůtu 4 týdnů na vyřešení stížnosti. Po uplynutí tohoto termínu vzniká spor, který lze řešit odpovídajícím způsobem.

Článek 17 - Spory

 1. Na dohody mezi dodavatelem a spotřebitelem, kterých se týkají tyto všeobecné obchodní podmínky, se vztahují výhradně nizozemské zákony.
 2. Spory mezi dodavatelem a spotřebitelem ohledně uzavření nebo výkonu smluv, které se týkají produktů a služeb, které mají být dodány takovou dodavatelem, mohou být v souladu s dalšími ustanoveními, dále předloženy spotřebitelem a dodavatelem Geschillencommissie (výbor pro řešení sporů) Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP, Den Haag (www.sgc.nl).
 3. Spor bude řešen pouze Geschillencommissie, pokud spotřebitel předloží svoji stížnost dodavateli v přiměřené době.
 4. Pokud stížnost nevede k řešení, potom musí být soudní řízení zahájeno nejpozději do 12 měsíců od okamžiku, kdy spotřebitel seznámil dodavatele se svojí stížností, písemně nebo jiným způsobem stanoveným výborem Geschillencommissie.
 5. Pokud si spotřebitel přeje předložit spor Geschillencommissie, je dodavatel touto volbou vázána. Spotřebitel to přednostně oznámí dodavateli.
 6. Pokud se spotřebitel rozhodne, že spor předloží Geschillencommissie, v takovém případě musí spotřebitel do pěti dnů od podání takové žádosti oznámit tuto skutečnost dodavateli a písemně prohlásit, zda si rovněž přeje nechat spor řešit kompetentní soud. Pokud není dodavatel s volbou spotřebitele seznámena v termínu pěti týdnů, je dodavatel oprávněný předat spor kompetentnímu soudu. 
 7. Geschillencommissie činí rozhodnutí v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou stanoveny ve směrnici Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl/over-ons/the-commissies/2404/thuiswinkel). Rozhodnutí Geschillencommissie má formu závazné rady.
 8. Geschillencommissie nesmí ve sporu pokračovat ani ho ukončit, pokud dodavatel pozastavil platby, dostal se do úpadku nebo skutečně ukončil svoji obchodní činnost, ještě, než bylo zahájeno vyšetřování sporu Geschillencommissie a než byl vydán konečný rozsudek.
 9. Pokud bude spor řešit kromě Geschillencommissie Thuiswinkel, jiný uznávaný výbor pro řešení sporů nebo výbor spojený s nizozemskou nadací Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) nebo Klachteninstituut Financial Dienstverlening (Kifid), potom bude pro spory týkající se způsobu prodeje služeb zpovzdálí kompetentní Geschillencommissie Thuiswinkel. Všechny ostatní spory Geschillencommissie oznámí SGC nebo Kifid.

Článek 18 - Průmyslová záruka

 1. Thuiswinkel.org zaručuje dodržování závazných rad na Geschillencommissie Thuiswinkel ze strany svých členů, pokud se člen rozhodne předložit závazné rady ve lhůtě dvou měsíců ode dne jejich odeslání soudu k posouzení. Tato záruka bude použita, pokud závazná rada zůstala nedotčena posouzením soudu a rozsudek, který to dokládá, nabyl právní moci bez šance na odvolání. Tato částka, až do maximální výše částky 10 000 € za závaznou radu, bude spotřebiteli vyplacena Thuiswinkel.org. V případě částky vyšší než 10 000 € za závaznou radu bude vyplacena částka 10 000 €. V případě výše uvedených částek má Thuiswinkel.org povinnost vyvinout maximální úsilí a zajistit, že člen se bude řídit závaznou radou.
 2. Aby bylo možné tuto záruku uplatnit, je třeba, aby spotřebitel předal oznámení o tomto nároku Thuiswinkel.org písemně a aby uvedl, že přednáší svoji stížnost na Thuiswinkel.org. Je-li nárok uplatňovaný na dodavatele vyšší než 10 000 €, spotřebiteli bude nabídnuto převedení jeho nároku do té míry, která převyšuje částku 10 000 €, na Thuiswinkel.org, načež tato organizace bude svým jménem vyžadovat po soudu uspokojení nároku spotřebitele.

Článek 19 - Dodatečná nebo jiná ustanovení

Dodatečná ujednání nebo ujednání, která se odchylují od těchto Všeobecných podmínek nemusí být na úkor spotřebitele, a musí být zaznamenána v písemné formě, nebo takovým způsobem, aby je bylo možné uložit na udržitelné informační médium, přístupným způsobem.

Článek 20 - Změna všeobecných obchodních podmínek Thuiswinkel

 1. Thuiswinkel.org nesmí tyto Všeobecné obchodní podmínky měnit jinak než po konzultaci s Consumentenbond (jednota spotřebitelů).
 2. Změny těchto všeobecných obchodních podmínek platí pouze poté, co byly zveřejněny vhodným způsobem, čímž se rozumí, že v případě platných změn během období platnosti nabídky, platí ustanovení, která jsou pro spotřebitele co nejpříznivější.


Thuiswinkel.org
www.thuiswinkel.org
Horaplantsoen 20, 6717 LT Ede, Nizozemí
Postbus 7001, 6710 CB Ede

 

 

 

Příloha I: Vzorový formulář pro odvolání

Vzorový formulář pro odvolání

(tento formulář vyplňte a odešlete pouze pokud si přejete zrušit smlouvu)

 • Pro: [Název dodavatele:]

[Geografická adresa dodavatele]

[Číslo faxu dodavatele, je-li k dispozici]

[e-mailová adresa nebo elektronická adresa dodavatele] 

 • Já/My* vás tímto informuji/informujeme, že si přeji/přejeme* odvolat naši smlouvu týkající se

prodeje následujících produktů: [označení produktu]*

doručení následujícího digitálního obsahu: [označení digitálního obsahu]*

výkonu následující služby: [označení služby]*

 

 • Objednáno dne*/Převzato dne* [datum objednání služeb nebo převzetí zboží]
 • [Jméno(a) zákazníka(ů)]
 • [Adresa zákazníka(ů)]
 • [Podpis zákazník(ů)] (pouze pokud je tento formulář předkládán v tištěné formě)

* Nehodící se smažte nebo vyplňte relevantní informace.

Stáhnout Všeobecné obchodní podmínky